Bảng giĂ¡ đất nĂ y được sá»­ dụng để lĂ m căn cứ trong cĂ¡c trường hợp sau Ä‘Ă¢y:

TĂ­nh tiền sá»­ dụng đất khi NhĂ  nÆ°á»›c cĂ´ng nhận quyền sá»­ dụng đất ở của há»™ gia đình, cĂ¡ nhĂ¢n đối vá»›i phần diện tĂ­ch trong hạn mức; cho phĂ©p chuyển mục Ä‘Ă­ch sá»­ dụng đất từ đất nĂ´ng nghiệp, đất phi nĂ´ng nghiệp khĂ´ng phải lĂ  đất ở sang đất ở đối vá»›i phần diện tĂ­ch trong hạn mức giao đất ở cho há»™ gia đình, cĂ¡ nhĂ¢n;
TĂ­nh thuế sá»­ dụng đất;
TĂ­nh phĂ­ vĂ  lệ phĂ­ trong quản lĂ½, sá»­ dụng đất Ä‘ai;
TĂ­nh tiền xá»­ phạt vi phạm hĂ nh chĂ­nh trong lÄ©nh vá»±c đất Ä‘ai;
TĂ­nh tiền bồi thường cho NhĂ  nÆ°á»›c khi gĂ¢y thiệt hại trong quản lĂ½ vĂ  sá»­ dụng đất Ä‘ai;
TĂ­nh giĂ¡ trị quyền sá»­ dụng đất để trả cho người tá»± nguyện trả lại đất cho NhĂ  nÆ°á»›c đối vá»›i trường hợp đất trả lại lĂ  đất NhĂ  nÆ°á»›c giao đất cĂ³ thu tiền sá»­ dụng đất, cĂ´ng nhận quyền sá»­ dụng đất cĂ³ thu tiền sá»­ dụng đất, đất thuĂª trả tiền thuĂª đất má»™t lần cho cả thời gian thuĂª.
Bảng giĂ¡ đất nĂ y lĂ  căn cứ để xĂ¡c định giĂ¡ cụ thể theo phÆ°Æ¡ng phĂ¡p hệ số Ä‘iều chỉnh giĂ¡ đất quy định tại Điều eighteen Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngĂ y 15 thĂ¡ng 5 năm 2014 của ChĂ­nh phủ quy định về giĂ¡ đất.
TĂ­nh tiền thuĂª đất trong Khu cĂ´ng nghệ cao quy định tại Điều 12 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngĂ y 03 thĂ¡ng four năm 2017 của ChĂ­nh phủ quy định về thu tiền sá»­ dụng đất, thu tiền thuĂª đất, thuĂª mặt nÆ°á»›c trong Khu kinh tế, Khu cĂ´ng nghệ cao.
Điểm quĂ½ vị cần lÆ°u Ă½ lĂ  bảng giĂ¡ đất nĂ y được tĂ­nh dá»±a theo việc phĂ¢n loại cĂ¡c loại đất, vị trĂ­ đất vĂ  phĂ¢n loại Ä‘Ă´ thị, cụ thể:

Đối vá»›i đất nĂ´ng nghiệp

PhĂ¢n khu vá»±c vĂ  vị trĂ­ đất:

a) Khu vá»±c: đất nĂ´ng nghiệp được phĂ¢n thĂ nh ba (03) khu vá»±c:

Khu vá»±c I: thuá»™c địa bĂ n cĂ¡c quận;
Khu vá»±c II: thuá»™c địa bĂ n cĂ¡c huyện HĂ³c MĂ´n, huyện Bình ChĂ¡nh, huyện NhĂ  Bè, huyện Củ Chi;
Khu vá»±c III: địa bĂ n huyện Cần Giờ.
✅ Xem thĂªm: Quy định má»›i về quản lĂ½, sá»­ dụng nhĂ  chung cÆ° của Bá»™ XĂ¢y Dá»±ng
b) Vị trí:

Đối vá»›i đất trồng lĂºa, đất trồng cĂ¢y hĂ ng năm, trồng cĂ¢y lĂ¢u năm, đất rừng sản xuất, đất nuĂ´i trồng thủy sản: Chia lĂ m ba (03) vị trĂ­:
Vị trĂ­ one: tiếp giĂ¡p vá»›i lề đường (đường cĂ³ tĂªn trong bảng giĂ¡ đất ở) trong phạm vi 200m;
Vị trĂ­ two: khĂ´ng tiếp giĂ¡p vá»›i lề đường (đường cĂ³ tĂªn trong bảng giĂ¡ đất ở) trong phạm vi 400m;
Vị trĂ­ three: cĂ¡c vị trĂ­ cĂ²n lại.
Đối vá»›i đất lĂ m muối: chia lĂ m ba (03) vị trĂ­:
Vị trĂ­ 1: thá»±c hiện nhÆ° cĂ¡ch xĂ¡c định đối vá»›i đất trồng lĂºa nÆ°á»›c, đất trồng cĂ¢y hĂ ng năm, trồng cĂ¢y lĂ¢u năm, đất rừng sản xuất, đất nuĂ´i trồng thủy sản;
Vị trĂ­ 2: cĂ³ khoảng cĂ¡ch đến đường giao thĂ´ng thủy, đường bá»™ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vá»±c sản xuất trong phạm vi 400m;
Vị trĂ­ 3: cĂ¡c vị trĂ­ cĂ²n lại.
Đối vá»›i đất phi nĂ´ng nghiệp (hay cĂ²n gọi lĂ  đất thổ cÆ°)

PhĂ¢n loại Ä‘Ă´ thị:

Đối vá»›i 19 quận trĂªn địa bĂ n ThĂ nh phố Hồ ChĂ­ Minh thì Ă¡p dụng khung giĂ¡ đất của Ä‘Ă´ thị đặc biệt theo quy định của Nghị định số ninety six/2019/NĐ-CP ngĂ y 19 thĂ¡ng twelve năm 2019 của ChĂ­nh phủ quy định về khung giĂ¡ đất.
Đối vá»›i thị trấn của 05 huyện trĂªn địa bĂ n ThĂ nh phố Hồ ChĂ­ Minh thì Ă¡p dụng theo khung giĂ¡ đất của Ä‘Ă´ thị loại V.
Đối vá»›i cĂ¡c xĂ£ thuá»™c 05 huyện Ă¡p dụng theo khung giĂ¡ đất của xĂ£ đồng bằng.
PhĂ¢n loại vị trĂ­:

Vị trĂ­ one: đất cĂ³ vị trĂ­ mặt tiền đường Ă¡p dụng đối vá»›i cĂ¡c thá»­a đất, khu đất cĂ³ Ă­t nhất má»™t mặt giĂ¡p vá»›i đường được quy định trong Bảng giĂ¡ đất.
CĂ¡c vị trĂ­ tiếp theo khĂ´ng tiếp giĂ¡p mặt tiền đường bao gồm:

Vị trĂ­ 2: Ă¡p dụng đối vá»›i cĂ¡c thá»­a đất, khu đất cĂ³ Ă­t nhất má»™t mặt tiếp giĂ¡p vá»›i hẻm cĂ³ Ä‘á»™ rá»™ng từ 5m trở lĂªn thì tĂ­nh bằng 0,five của vị trĂ­ one.
Vị trĂ­ three: Ă¡p dụng đối vá»›i cĂ¡c thá»­a đất, khu đất cĂ³ Ă­t nhất má»™t mặt tiếp giĂ¡p vá»›i hẻm cĂ³ Ä‘á»™ rá»™ng từ 3m đến dÆ°á»›i 5m thì tĂ­nh bằng 0,eight của vị trĂ­ 2.
Vị trĂ­ 4: Ă¡p dụng đối vá»›i cĂ¡c thá»­a đất, khu đất cĂ³ những vị trĂ­ cĂ²n lại tĂ­nh bằng 0,8 của vị trĂ­ three.
✅ Xem thĂªm: BĐS TP.HCM cuối năm 2019: Cung vẫn khĂ´ng đủ cầu
Trường hợp cĂ¡c vị trĂ­ nĂªu trĂªn cĂ³ Ä‘á»™ sĂ¢u tĂ­nh từ mĂ©p trong lề đường của mặt tiền đường (theo bản đồ địa chĂ­nh) từ 100m trở lĂªn thì giĂ¡ đất tĂ­nh giảm 10% của từng vị trĂ­.

Khi Ă¡p dụng quy định trĂªn thì giĂ¡ đất thuá»™c Ä‘Ă´ thị đặc biệt tại vị trĂ­ khĂ´ng mặt tiền đường khĂ´ng được thấp hÆ¡n mức giĂ¡ tối thiểu trong khung giĂ¡ đất của ChĂ­nh phủ, tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i từng loại đất.

Đối vá»›i cĂ¡c loại đất khĂ¡c

one. CĂ¡c loại đất nĂ´ng nghiệp khĂ¡c:

GiĂ¡ đất nĂ´ng nghiệp khĂ¡c được tĂ­nh bằng giĂ¡ của loại đất nĂ´ng nghiệp liền kề. Trường hợp khĂ´ng cĂ³ giĂ¡ của loại đất nĂ´ng nghiệp liền kề thì tĂ­nh bằng giĂ¡ của loại đất nĂ´ng nghiệp trÆ°á»›c khi chuyển sang loại đất nĂ´ng nghiệp khĂ¡c.

2. Đất sĂ´ng, ngĂ²i, kĂªnh, rạch, suối vĂ  mặt nÆ°á»›c chuyĂªn dĂ¹ng sá»­ dụng vĂ o mục Ä‘Ă­ch nuĂ´i trồng thủy sản:

Sá»­ dụng vĂ o mục Ä‘Ă­ch nuĂ´i trồng thủy sản: tĂ­nh bằng 100 % giĂ¡ đất nuĂ´i trồng thủy sản.
Sá»­ dụng vĂ o mục Ä‘Ă­ch phi nĂ´ng nghiệp: tĂ­nh bằng 50% giĂ¡ loại đất phi nĂ´ng nghiệp liền kề cĂ¹ng loại đất.
Sá»­ dụng vĂ o mục Ä‘Ă­ch phi nĂ´ng nghiệp kết hợp nuĂ´i trồng thủy sản: giĂ¡ đất được xĂ¡c định trĂªn diện tĂ­ch từng loại đất cụ thể. Trường hợp khĂ´ng xĂ¡c định được diện tĂ­ch từng loại thì tĂ­nh theo loại đất sá»­ dụng chĂ­nh.
three. Đối vá»›i đất rừng phĂ²ng há»™, rừng đặc dụng:

TĂ­nh bằng eighty% giĂ¡ đất rừng sản xuất.

four. Đối vá»›i đất chÆ°a sá»­ dụng, khi cÆ¡ quan nhĂ  nÆ°á»›c cĂ³ thẩm quyền giao đất, cho thuĂª đất để Ä‘Æ°a vĂ o sá»­ dụng thì căn cứ phÆ°Æ¡ng phĂ¡p định giĂ¡ đất vĂ  giĂ¡ của loại đất cĂ¹ng mục Ä‘Ă­ch sá»­ dụng Ä‘Ă£ được giao đất, cho thuĂª đất tại khu vá»±c lĂ¢n cận để xĂ¡c định mức giĂ¡.

✅ Xem thĂªm: Bất Ä‘á»™ng sản Khu Đông phĂ¡t triển bĂ¹ng nổ nhờ hạ tầng giao thĂ´ng
Để biết cụ thể bảng giĂ¡ đất của từng loại đất thì bạn cĂ³ thể xem tiếp phĂ­a bĂªn dÆ°á»›i, hoặc nếu bạn chÆ°a biết cụ thể cĂ¡c loại đất vừa đề cập bĂªn trĂªn lĂ  gì thì cĂ³ thể xem bĂ i viết sau:

✅ PhĂ¢n loại cĂ¡c loại đất theo mục Ä‘Ă­ch sá»­ dụng

Nhìn chung, bảng giĂ¡ đất má»›i nĂ y cÅ©ng khĂ´ng cĂ³ nhiều biến Ä‘á»™ng nhÆ° bảng giĂ¡ đất giai Ä‘oạn 2016 – 2019, vá»›i mức giĂ¡ đất thổ cÆ° (đất ở) more info cao nhất lĂ  162tr/m2 đối vá»›i đất đường Đồng Khởi, Quận 1 vĂ  mức giĂ¡ đất thấp nhất lĂ  104 ngĂ n đồng / m2 đường Cầu XĂ©o, Quận TĂ¢n PhĂº.

Bạn cÅ©ng cần phải lÆ°u Ă½ Ä‘Ă¢y chỉ lĂ  bảng giĂ¡ đất mĂ  NhĂ  nÆ°á»›c ban hĂ nh, chứ khĂ´ng phải lĂ  bảng giĂ¡ đất của thị trường bất Ä‘á»™ng sản, nếu bạn muốn định giĂ¡ nhĂ  đất chĂ­nh xĂ¡c thì cĂ³ thể tham khảo bĂ i viết sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *